Seniorzy smartfon

500 plus dla seniora

Sztandarowym programem socjalnym realizowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest Rodzina 500+. W jego ramach wypłacane jest miesięczne świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko w rodzinie. Mniej popularnym programem, działającym na podobnych zasadach, jest program 500 plus dla seniora. Od ilu lat można uzyskać takie świadczenie i na jakich zasadach?

Czym jest 500 plus dla seniora?

Jesienią 2019 roku w Polsce wystartował program 500 plus dla seniora. To właściwie potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego, jakie przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 500 zł miesięcznie, ale by móc je uzyskiwać regularnie, trzeba nie tylko złożyć stosowny wniosek, ale również spełniać ustawowo wskazane warunki.

Co istotne, od 1 marca 2023 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące przyznawania świadczenia uzupełniającego.

Warunki otrzymania 500 plus dla seniora

Nie każdy dostanie 500 plus dla seniora. Kto otrzyma świadczenie uzupełniające? Przysługuje ono zresztą nie tylko seniorom, jak mogłaby wskazywać na to potoczna nazwa. Świadczenie może być wypłacane tym, którzy są pełnoletni, czyli ukończyli 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem. Nie tylko więc osoby starsze otrzymają 500 plus dla seniora. Od ilu lat można je uzyskać? Już wtedy, gdy ma się 18 lat i spełnia warunki wskazane w ustawie. Chodzi o osoby z ważnym:

  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Dodatkowo świadczeniobiorcą w ramach programu 500 plus dla seniora może być jedynie osoba zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

  • jest obywatelem RP,
  • ma prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  • jest cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

To jeszcze nie wszystkie warunki. Osoby uprawnione mogą otrzymać wsparcie, jeśli nie mają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe nie przekracza kwoty progu dochodowego. Próg ten od 1 marca 2023 roku ma być powiększony do kwoty 2157,80 zł miesięcznie. Do tego czasu będzie on wynosić 1896,13 zł.

Jaki wniosek o 500 plus dla seniora?

Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć w ZUS. Instytucja po rozpatrzeniu sprawy wyda ostatecznie decyzję o przyznaniu lub nie świadczenia w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej udzielenia przez ZUS. 500 plus dla seniora będzie wypłacane od miesiąca, w którym wnioskodawca spełni wymagane warunki i jednocześnie nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o to świadczenie.