Czym jest program „Senior plus”?

Jesień życia nie musi wiązać się z samotnością. Może być to czas, kiedy osoby starsze będą rozwijać swoje zainteresowania. Sprzyja temu projekt Senior Plus. Program ten adresowany jest do samorządów, które mają szansę uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie miejsc, w których seniorzy mogliby się spotykać, kształcić czy korzystać z bogatej oferty rozrywkowej i kulturalnej. Co to jest program „Senior Plus”? Sprawdź to!

Program „Senior Plus” – charakterystyka

Na czym polega ten program? Obecnie realizowany projekt jest kontynuacją wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Jego nadrzędnym celem jest wspieranie pod względem finansowym jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowania zadań własnych. Polegają one na prowadzeniu i jednoczesnym zapewnianiu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior Plus”.

Celem programu jest zwiększenie liczby miejsc, w których seniorzy mogą wziąć aktywny udział w życiu społecznym. Finansowanie z budżetu programu ma wspierać tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior Plus” i Klubów „Senior Plus”. W takich miejscach seniorzy, czyli osoby w wieku 60 lat i więcej, mogą korzystać do woli z oferty na rzecz społecznej aktywności. Osoby nieaktywne zawodowo dostają szansę skorzystania z usług w zakresie ćwiczeń fizycznych czy kinezyterapii. Przygotowywana jest dla nich oferta kulturalna, rekreacyjna, edukacyjna, ale i opiekuńcza. Powinna być przystosowana do potrzeb, jakie zgłaszają seniorzy mieszkający w danej lokalizacji.

Dzienne Domy „Senior Plus” mają zapewniać przynajmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku, czyli średnio 40 godzin tygodniowo. W mniejszym wymiarze z założenia ma działać Klub „Senior Plus”, który powinien zapewniać co najmniej 20 godzin usług. Wyjątkowo takie kluby przy podjęciu współpracy z innymi instytucjami i organizacjami mogą rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza siedzibą.

Seniorzy nie powinni czuć się wykluczeni społecznie. „Senior Plus” udostępnia osobom starszym infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu na różnych polach. Aktywizując i angażując w ciekawe projekty seniorów, można korzystnie wpłynąć na ich samopoczucie, kondycję psychiczną, ale i fizyczną.

„Senior plus” – moduł I

Wiesz już, co to jest „Senior Plus”. Pora przyjrzeć się bliżej dwóm modułom, które go tworzą. Moduł 1 obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe, które powinno być przeznaczone na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. W swoim pierwszym module projekt „Senior Plus” pozwala na uzyskanie dofinansowania w kwocie maksymalnie:

  • 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior Plus”,
  • 200 tys. zł w przypadku Klubu „Senior Plus”.

Jeśli budynek, w którym realizowane są takie inicjatywy, nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 Programu będzie przysługiwało wyłącznie do wysokości odpowiadającej zakupowi wyposażenia ośrodka.

„Senior plus” – moduł II

Natomiast II moduł programu „Senior Plus” umożliwia skorzystanie z dofinansowania dla istniejących już ośrodków wsparcia seniorów, które zostały przy tym utworzone w ramach modułu 1. Realizowane jest z budżetu państwa. W każdym roku budżetowym ogłasza się konkurs, w którym można uzyskać pieniądze na całoroczne, bieżące utrzymanie ośrodka wsparcia. Wyniesie ono miesięcznie nie więcej niż:

  • 400 zł w przypadku Dziennego Domu „Senior Plus”,
  • 200 zł w przypadku Klubu „Senior Plus”.

Dotacja nie może przy tym stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.